ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษา สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1 / 60(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/60
หากนักศึกษามีเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ ในภาคการศึกษาที่ 2/59
เจ้าหน้าที่ สวท. จะทำการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจให้ตามรายชื่อที่
สำนักงานสหกิจศึกษาส่งมา และ ภายหลังจากที่เกรดรายวิชาเตรียมสหกิจ
ถูกส่งผ่านคณะมายัง สวท. แล้วเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2560
 2.ประกาศยกเลิกการลงทะเบียน ด่วน!! (ด่วนที่สุด)
ประกาศ
ตามที่ทางสวท. ได้ประกาศให้นักศึกษาลงทะเบียนตามวันเวลา ที่กำหนดในแต่ละชั้นปี
ปรากฏว่ามีนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนดไว้
สวท. จึงขอยกเลิกการลงทะเบียน หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ภาคปกติ ของนักศึกษาชั้นปี 2 (รหัส 59) และชั้นปี 3 (รหัส 58) ที่ทำการลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้
และทาง สวท.ขอให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด ตามปฎิทินการศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   นายสุรเทพ แป้นเกิด   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2560
 3.ข้อปฏิบัติการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาดังต่อไปนี้
1. วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
2. วิชาคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
3. วิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2560
 4.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2560
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2559
 6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 7.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 8.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715