ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่มเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2563
 ช่องทางการติดต่อของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของปีการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2563
2.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2563
3.แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน)
 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน)
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น.
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2563
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244