ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 สามารถติดต่อรับบริการวัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 1002R บริเวณห้องโถงด้านล่าง ฝั่ง R อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2563
2.เรียกคืนบัตรประจำตัวนักศึกษา รับเข้าปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 เรียกคืนบัตรประจำตัวนักศึกษา รับเข้าปีการศึกษา 2563
เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมที่มีข้อมูลผิดพลาด โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในส่วนของชื่อภาษาอังกฤษของคณะมีความผิดพลาด หรือมีรูปถ่ายหน้าบัตรไม่ตรง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2563
3.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษากับคณะ
และดำเนินการตามขั้นตอน โดยด่วน!!
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2563
4.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา TOEIC (รอบที่ 2)(ด่วน)
 จัดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 หลักสูตรปกติ และรหัส 61-62 หลักสูตรเทียบโอน (ทุกคณะ)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบได้ ที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤศจิกายน 2563
5.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์
 คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   13 พฤศจิกายน 2563
6.แจ้งนักศึกษาทำการประเมินการสอน
 ขอแจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ทำการประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ได้ที่ http://mis.rmutk.ac.th ก่อนการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

คู่มือการใช้งานระบบ คลิก
หากพบปัญหา สามารถติดต่อ คุณนวพร กำลังเลิศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายระบบสารสนเทศ
โทร : 02-2879600 ต่อ 7046
อีเมล : nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th
ที่สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 6 ห้อง 602R
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
7.กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
 
ชั้นปี วันที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาตกค้าง
(หลักสูตร 5 ปี = รหัส 59, เทียบโอน = รหัส 61 ,และนักศึกษาตกค้าง )
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 60, เทียบโอน = รหัส 62)
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 61, เทียบโอน = รหัส 63)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 62)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 63)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน  และชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 14 - 29 พฤศจิกายน 2563
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทุกประเภท วันที่ 4 ธันวาคม 2563
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2563
8.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2563
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244