ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.กำหนดการลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษา 2/2562(ด่วนที่สุด)
 
ชั้นปี วันที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาตกค้าง
(หลักสูตร 5 ปี = รหัส 58, เทียบโอน = รหัส 60 ,และนักศึกษาตกค้าง )
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 59, เทียบโอน = รหัส 61)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 60, เทียบโอน = รหัส 62)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 61)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 62)
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน  และชำระเงินผ่านธนาคาร วันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทุกประเภท วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2562
2.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2562
3.ขั้นตอนการบันทึก ตารางสอน ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562(ด่วนที่สุด)
 สามารถบันทีก ตารางสอน - ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ได้ตั้งแต่วันที่ 13-27 กันยายน 2562
คลิกเพื่อดูขั้นตอน
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2562
4.รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 1. รายนามบัณฑิต
ซ้อมใหญ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
รับจริง วันที่ 21 สิงหาคม 2562
คลิกรายนามบัณฑิต


2. ลำดับรายนามบัณฑิตรวมคณะ
คลิกรายนามบัณฑิต

 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2562
5.ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 ผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562
รายวิชาศึกษาทั่วไป
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
1-211-001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
2-130-102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1-211-002 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244