ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การยื่นเอกสารขอขานคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี สำหรับผู้สำเร็จปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์จะยื่นเอกสาร ขอขานคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี
สามารถยื่นเอกสาร ภายในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 36 ชั้น 1
เอกสารที่ใช้ดังนี้
1.คำร้องทั่วไป
2.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าที่ร้อยตรี
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 มกราคม 2565
2.ประกาศ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
"คลิกเพื่ออ่านประกาศ"
ให้นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายส่วนลดจากมหาวิทยาลัย
และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ Pay-in) ชำระเงินตามช่องทางและวันเวลาที่กำหนด
***ยกเว้น นักศึกษาโครงการความร่วมมือ และวิทยาลัยนานาชาติ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2564
3.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต และผ่านเว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate
วันที่ 30 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564
3.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ
วันที่ 30 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564
4.อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ที่เว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูยืนยันการชำระเงิน
โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB
5.ตรวจสอบสถานะ การจัดส่งเอกสารและเลขพัสดุ หลังจากอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน 7 วันทำการ

***สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจะโอนตัดยอดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย)
ของผู้สำเร็จการศึกษา รายละ 1,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ชำระเพียง 100 บาท
ตรวจสอบรายชื่อ

***คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต คลิกที่นี่
หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ 085-0254534
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244