ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
2.กรณีไม่เข้ารับปริญญา จะดำเนินการอย่างไร และจะติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้อย่างไร ?(ด่วนที่สุด)
 **ก่อนการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เข้าระบบรายงานตัวบัณฑิต ยืนยัน “ไม่เข้าร่วม” พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูรายงานตัวบัณฑิต

**ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563
รับปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
ณ อาคาร 36 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันและเวลาราชการ
- กรณีรับด้วยตนเอง
      นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วย และแต่งกายชุดสุภาพ
- กรณีให้ผู้อื่นรับแทน
      ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สวท.23 ดาวน์โหลดได้ที่ www.ascar.rmutk.ac.th (เมนูแบบฟอร์มคำร้อง)
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2565
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244