ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศฯ เรื่องพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 1. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
คลิกเพื่ออ่านประกาศ
2. รายนามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
3. รายนามบัณฑิต ซ้อมย่อย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
4. รายนามบัณฑิต ซ้อมย่อย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2566
2.การยืนยันเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร การตอบแบบสอบถามภาวะมีงานทำของบัณฑิต(ด่วนที่สุด)
 
ให้บัณฑิตดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ตอบแบบสอบถามภาวะมีงานทำของบัณฑิต และการยืนยันเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565
ผ่านเว็บ https://jobdd.rmutk.ac.th (ตั้งแต่บัดนี้ - 20 ตุลาคม 2566)
2. ตรวจสอบที่นั่ง และพิมพ์บัตรรายงานตัวบัณฑิต ได้ที่ https://ascar.rmutk.ac.th/graduate - เมนูบัตรรายงานตัวบัณฑิต
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
3. ตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพิธีมอบปริญญาบัตร เพิ่มเติมได้ที่ https://ascar.rmutk.ac.th/?page_id=411
ติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ โทร.02-287-9600 ต่อ 3233
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2566
3.แนวปฎิบัติเกี่ยวกับ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 1. การขอแก้ไขคำนำหน้านามสำหรับการขานนามบัณฑิต คลิกเพื่ออ่านประกาศ
2. แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
3. แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน คลิกเพื่ออ่านประกาศ
***สอบถามข้อมูล งานทะเบียนและประมวลผล 02-2879600 ต่อ 3232, 3233
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2566
4.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2565
5.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต (โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB)
ผ่านเว็บ http://ascar.rmutk.ac.th/graduate วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2566
3.ชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบ Payin
วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2566
4.นำหลักฐานการชำระเงินมารับเอกสาร ได้ที่ อาคาร 36 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)
   4.1 กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาแสดงด้วย
   4.2 กรณีให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สวท.23 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ โทร.02-287-9600 ต่อ 3233
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2566
6.ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566
 ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2566
7.แบบฟอร์มคำร้อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1. คำร้องนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2. คำร้องนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3. คำร้องสำหรับอาจารย์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2566
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625