ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.แนวปฎิบัติเกี่ยวกับ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 1. การขอแก้ไขคำนำหน้านามสำหรับการขานนามบัณฑิต คลิกเพื่ออ่านประกาศ
2. แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 คลิกเพื่ออ่านประกาศ
3. แนวปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน คลิกเพื่ออ่านประกาศ
***สอบถามข้อมูล งานทะเบียนและประมวลผล 02-2879600 ต่อ 3232, 3233
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กันยายน 2566
2.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต (โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB)
ผ่านเว็บ http://ascar.rmutk.ac.th/graduate วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2566
3.ชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบ Payin
วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2566
4.นำหลักฐานการชำระเงินมารับเอกสาร ได้ที่ อาคาร 36 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566
เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)
   4.1 กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาแสดงด้วย
   4.2 กรณีให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สวท.23 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ โทร.02-287-9600 ต่อ 3233
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2566
3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566
 ปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2566
4.แบบฟอร์มคำร้อง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 1. คำร้องนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2. คำร้องนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3. คำร้องสำหรับอาจารย์ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2566
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625